Irányelv

Honlapunk további használatával jóváhagyja ezt az erre vonatkozó irányelv alapján.

TÁJÉKOZTATÁS   ADATKEZELÉSRŐL
az egészségügyi ellátást igénybe vevők részére


A) Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Név: ELEKTÍV MEDICAL Kft.
Képviseli: Dr. Benedek-Tóth Zoltán
Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 33. földszint 2. Telefonszám: +36-20-985-8959
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

B) Információk a honlapról

A honlap tulajdonosa és működtetője az ELEKTIV MEDICAL Kft.(2800 Tatabánya, Mártírok útja 33. földszint 2.), a továbbiakban: ELEKTIV MEDICAL Korlátolt Felelősségű Társaság

Az alábbiakban a ELEKTIV MEDICAL Kft. adatkezelési elveiről olvashat. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi elveket. Az ELEKTIV MEDICAL Kft. jogosult az Adatkezelési elvek megváltoztatására, aminek esetén az új Adatkezelési elveket feltölti a honlapra. A honlap használatával elfogadja az adatkezelési elveket, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt.

Az ELEKTIV MEDICAL Kft. felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért és a személyes adatok védelme kiemelten fontos számunkra. Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem biztosítható.

C) A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jog alapja:

AZ ELEKTIV MEDICAL Kft. (továbbiakban:Intézmény) egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (továbbiakban:beteg/érintett) egészségügyi és ahhoz kapcsolódó személyes adatainak kezelése, továbbá a beteg által megadott hozzátartozó neve és telefonos elérhetősége a jogszabályokban írt rendelkezésekkel összhangban történik, a személyes adatok fokozott védelme mellett.

A beteg amennyiben telefonon keresztül kér egészségügyi ellátás céljából időpontot, a telefonhívás során megadott nevének és telefonszámának egészségügyi szolgáltató által az egészségügyi ellátás megkezdéséig történő kezeléséhez ráutaló magatartásával hozzájárul.

Jelen adatkezelési tevékenység célja, a beteg és az egészségügyi ellátása és a hozzá elválaszthatatlanul kapcsolódó adminisztratív és egyéb jogszabálya által előírt  tevékenységek elvégzése.

Az adatkezelés jogalapja egyrészt, hogy a beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg hozzájárul ráutaló magatartásával a személyi adatai (beleértve az egészségügyi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok kezelését is) kezeléséhez,  másrészt az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Az Intézmény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni.

D) A személyes adatok címzettjei

Az Intézmény alkalmazottai az orvosi titkot kötelesek megtartani, de mentesülnek a titoktartási kötelezettség alól és a nyilvántartott egészségügyi és személyazonosító  adat (továbbiakban:betegadatok) továbbítható, ha az érintett ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy ha az adat továbbítás törvény előírása szerint kötelező.

A beteg életében illetve halálát követően házastársa, egyenes ágbeli rokona, testvére,valamint élettársa - írásbeli kérelem alapján - jogszabályban meghatározott feltételekkel jogosult a betegegészségügyi adatai jogszabályban meghatározott körének a megismerésére.

Az egészségbiztosítási szerv jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a betegegészségügyi és személyazonosító adatai továbbíthatók az egészségbiztosítási szerv, illetve az egészségügyi ellátó hálózat részére.

Az Intézmény a betegegészségügyi ellátása során a betegegészségügyi és személyazonosító adatait továbbítja a betegellátásában közvetlenül közreműködő további egészségügyi szolgáltatók részére.


Jogszabályban meghatározott fertőző betegségek észlelése esetén a betegadatok továbbításra kerülnek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban:ÁNTSZ) részére. 
Továbbá jogszabályban meghatározott esetben a beteg adatok címzettje lehet a munkavédelmi hatóság. 

 


Az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szervek jogszabály alapján jogosultak hozzájutni az érintett egészségügyi és az azonosításhoz szükséges személyazonosító adataihoz. Pl.bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, közigazgatási hatóság, igazságügyi szakértő, közlekedési hatóság, halott vizsgálatot végző személy, gyermekjóléti szolgálat, nemzetbiztonsági szolgálatok és más hatóságok.

E) Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezetrészére:

A beteg egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatainak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására, akkor kerülhet sor, ha:

- az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz;

- az adat továbbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges
- ha jogszabály kötelezően előírja.

F) A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Intézménynek, mint egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell megőrizni. Kép alkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet, a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében -amennyiben indokolt-az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.


E) Az érintett jogai:

Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy tudomást szerezzen arról,hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve a kezelt személyes adatokról másolatot kérhet.
A személyes adatok kezelése esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a címzettekről, akikkel az adatokat közlik, a tárolás időtartamáról, automatizált döntéshozatal, profilalkotás tényéről és a kapcsolódó információkról.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intézmény helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra,hogy kérésére az Intézmény törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,az Intézmény pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.

Adatkezelés korlátozásához valójog:

Ha az adatkezelés  korlátozás alá esik, akkor az érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett-a GDPR21.cikk (1)bekezdése szerint-tiltakozott az adatkezelése lyen; arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való joga:

Az érintett jogosult arra,hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő , amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a)az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződésen, melyben az érintett az egyik szerződő fél;és
b)az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,ha:
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;vagy

az adatkezelés az adatkezelő vagy egyharmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ide értve a profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Intézmény az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja a beteg figyelmét a tiltakozáshoz való jogra, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jeleníti meg.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál,ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az érintett a panasz benyújtásának joga mellett egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatra is jogosult.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím:1125Budapest,Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.,postacím:1530Budapest,Pf.:5.)

E)Egyéb rendelkezések:

Az Intézmény a jelen okiratban foglalt tájékoztatást honlapján adja meg a beteg részére.

Amennyiben az információk nem az érintettől származnak, akkor a jelen okiratban foglalt tájékoztatást–a konkrét körülményeket figyelembe véve–a személyes adatok megszerzésétől számított észerű határidőn belül, de legkésőbb egy hónapon belül közli az Intézmény az érintettel.


Tatabánya, 2018.május25.